Pengasuh

DEWAN PENGASUH

PONDOK PESANTREN ALMUNAWWIR

KRAPYAK YOGYAKARTA

Pengasuh                    : K.H. R. Muhammad Najib Abdul Qodir

Dewan Pengasuh       :  KH. Drs. Muhtarom Busyro

     1. KH. Fairuzi Afiq Dalhar
     2. KH. Fairuz Warson
     3. KH. Munawwar Ahmad
     4. KHR. Chaidar Muhaimin
     5. KH. Dr. Hilmy Muhammad, MA.